Kľaňanie sa pastierov a ďalšie návštevy.

  • 25.12.2014
  • Ignác Milan Krajniak
  • Čítanosť: 7707
Zo života Krista

Čo všetko sa dialo počas narodenia Ježiša Krista a tesne po ňom? Dnes pokračujeme časťami vízií bl. Anny Kataríny Emmerichovej, ktoré popisujú, ako prežívali túto udalosť betlehemskí pastieri.

“V Betleheme bolo pochmúrne a na nebi bol zastrený červený svit. Avšak v údolí pastierov okolo jasličiek a v údolí, kde bola jaskyňa, v ktorej bol kojený Abrahám, ležal osviežujúci a lesknúci sa hmlový opar. Zbadala som, že stáda, ktoré patrili trom starším pastierom, boli pri pahorku pod kôlňami, ale čiastočne stáli pod šírym nebom.

Uvidela som týchto troch starších pastierov, ako stoja spoločne v záhrade v pohnutí nad obdivuhodnou nocou pred svojou chatrčou a rozhliadajú sa okolo, a ako zbadali nádherný jas nad Jaskyňou jasličiek. Aj pastieri pri vzdialenejšej veži boli veľmi pohnutí. Vystúpili na lešenie veže a pozerali sa k Jaskyni jasličiek, nad ktorou uvideli jas.

Zazrela som, ako sa k pastierom znáša dolu svetelný oblak. Pozorovala som v ňom určitý pohyb a premenu tvarov a počula som blížiaci sa sladký, jasný a predsa tichý spev. Pastieri sa spočiatku preľakli, ale čoskoro pred nimi stálo päť alebo sedem žiariacich nádherných postáv, ktoré držali v rukách veľký pruh ako nejakú stuhu, na ktorej boli napísané písmená vo výške ruky. Anjeli spievali gloria.”

Kľaňanie pastierov

“Za ranného brieždenia po Kristovom narodení prišli k Jaskyni jasličiek traja starší pastieri so svojimi darmi, ktoré spoločne doniesli. Ich dary pozostávali z malých zvierat, ktoré sa podobali srnkám. Mali dlhé krky, jasné krásne oči a boli veľmi jemné a rýchle. Pastieri ich viedli vedľa seba a za sebou na jemných stuhách. Pod pažami tiež niesli živé väčšie vtáky a cez plece mali zavesené už zabité vtáky.

Pri vchode do jaskyne povedali Jozefovi, čo im zvestoval anjel, a že prišli, aby našli DIeťa prisľúbenia a dali mu svoje dary. Jozef ich dary prijal a poslal ich, aby zvieratá uložili v pivničnom priestore vedľa bočného vchodu Jaskyne jasličiek.

Potom ich zaviedol k svätej Panne, ktorá sedela vedľa jasličiek na deke na zemi a držala Jezuliatko pred sebou na lone. Pastieri sa vrhli na kolená, držiac svoje palice v rukách, plakali radosťou a zostali tu dlho naplnení sladkosťou. Potom zaspievali  chválospev anjelov a ešte jeden žalm, ktorý som ale zabudla. Keď sa lúčili, vložila im ešte Panna dieťa do rúk.

K večeru prišli ešte ostatní pastieri so svojimi ženami a deťmi a doniesli aj oni svoje dary. Pred jasličkami spievali veľmi milé žalmy, gloria a krásne verše. … Doniesli vtáky, vajíčka, med, všelijaké farebné látky a zväzky hrubého hodvábu aj snopy klasov s veľkými zrnami. Táto rastlina mala veľké listy štetkovitého tvaru. Tí traja starší pastieri sa striedavo znovu vracali a pomáhali Jozefovi, aby mohol všetko pri Jaskyni jasličiek a okolo príjemnejšie zariadiť.”

Ďalšie návštevy

“Pri svätej Panne som tiež videla viacero zbožných žien, ktoré jej preukazovali služby. Boli to esénky, ktoré bývali neďaleko Jaskyne jasličiek v údolí vedľa seba v malých skalných celách. Každá mala pri svojom príbytku malú záhradku a vyučovali deti z ich spoločenstva. Zavolal ich svätý Jozef. Poznal toto spoločenstvo už od svojej mladosti, lebo sa ukrýval kedysi v Jaskyni jasličiek pred svojimi bratmi a vtedy navštevoval tieto zbožné ženy pri tejto skalnej stene. Aj ony striedavo prichádzali k svätej Panne, prinášali malé potrebné veci aj zväzky dreva a varili a prali pre svätú Rodinu.”

“Prišli aj tri prastaré ženy esénov, ktoré boli prijaté veľmi dôverne. Mária nevstala. Doniesli naozaj veľa darčekov: Malé plody a vtáky veľké ako kačice s červenými zobákmi, ktorých niesli za krídla. Doniesli aj guľaté, na palec hrubé chlebíčky, lanené plátno a aj iné veci. Všetko to bolo prijaté s nevšednou pokorou a vďakou. Tieto ženy boli veľmi tiché a skromné. Dojaté si prezerali dieťatko, nedotkli sa ho a zase odišli bez dlhého lúčenia a odprevádzania.”

“Raz prišli dve matróny s tromi asi osemročnými dievčatkami. Pripadali mi vznešenejšie a cudzejšie. … Jozef ich prijal veľmi pokorne. Ich darčeky boli veľkosťou menšie ale mali hodnotu: Na miske zrno, malé plody ale aj navŕšenú hromádku trojuholníkových, silnejších plátkov zlata, do ktorých bol vyrazený nejaký znak alebo pečať. Ešte som si pomyslela, že to vyzerá tak, ako je zobrazované Božie oko. … Mária povstala a vložila im dieťa do rúk. Obidve ho krátky čas držali a modlili sa s povzneseným srdcom a aj ho pobozkali. Tie tri dievčatká boli tiché a dojaté. Jozef a Mária s nimi hovorili a keď odchádzali, Jozef ich kúsok cesty odprevádzal.”

“Zbadala som, že aj Annina slúžka sem prišla ešte s jedným starým sluhom. Bola to vdova spriaznená so svätou Rodinou. Priniesla so sebou od svätej Anny rôzne potrebné veci a zostala pri svätej Panne. Starý sluha prelieval slzy radosti a opäť sa vrátil domov, aby Anne priniesol správy.

Deň na to som uvidela, ako svätá Panna s Jezuliatkom a tou slúžkou na niekoľko hodín jaskyňu opustila. Keď vyšla zo dverí, išla pod prístreškom doprava a ukryla sa po niekoľkých krokoch v bočnej jaskyni, v ktorej pri Kristovom narodení vytryskol prameň. V tejto jaskyni zotrvala štyri hodiny.

Z Betlehema totiž prišli Herodesovi špióni, pretože rozprávaním pastierov sa šírila zvesť, že sa tu stal zázrak s Dieťaťom. Zbadala som, že sa títo muži s Jozefom krátko rozprávali, keď sa s ním stretli pred Jaskyňou jasličiek, a že ju s veľkým smiechom zase opustili.”

“Zázrak zjavenia anjelov pastierom sa však rýchlo rozhlásil medzi obyvateľmi blízkych aj vzdialenejších horských údolí, a tým aj narodenie Dieťaťa v Jaskyni jasličiek. …I jeden Jozefov príbuzný, otec toho Jonadaba, ktorý mu pri Ježišovom ukrižovaní doniesol rúšku, prišiel počas oslavy sabatu takisto k jasličkám. Jozef s ním jednal veľmi láskavo.

Tento príbuzný sa od ľudí, u ktorých prebýval, dozvedel o obdivuhodnom Jozefovom stave a prišiel, aby ho obdaroval a navštívil Máriu a Jezuliatko. Jozef však nič neprijal a dal mu do zástavy svoju oslicu za podmienky, že ju za peniaze môže opäť vykúpiť. … Veľa vecí na jedenie, ktoré do daru priniesli pastieri, boli rozdelené chudobným a boli používané na pohostenie ostatných.”

“Po sabate pripravovali ženy esénov hostinu pod chatrčou, ktorú zhotovil Jozef s pastiermi pred vchodom do jaskyne. Jozef odišiel do mesta, aby priviedol kňaza na obriezku. V Jaskyni jasličiek bolo všetko upravené. To zákutie, ktoré si Jozef vytvoril pre seba v chodbe, bolo odstránené. A podlaha bola pokrytá prikrývkami, pretože v tejto chodbe neďaleko samotnej Jaskyne jasličiek bolo miesto pre túto slávnosť.”

Nabudúce budeme vo víziách Anna Kataríny Emmerichovej pokračovať popisom Ježišovej obriezky a Alžbetinej návštevy.


pošli na vybrali.sme.sk

Ďalšie články z tejto rubriky

Novinky e-mailom

* = required field

Facebook